• Baner

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „Zielona Kraina” w Bydgoszczy

Przedszkole jest instytucją oświatową wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą i realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

 1. Przedszkole jest czynne w godz. 6:30 – 17:00
 2. Dziecko należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8:30 a odbierać w godz. od 13:30 do 17:00.
 3. Pobyt dziecka w przedszkolu trwa co najmniej 5 godz. dydaktycznych wynikających z realizacji Podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego.
 4. Czas realizacji Podstawy programowej w oddziale dzieci 5-6-letnich trwa w godzinach od 8:30 do 13:30.
 5. Dziecko powinno być przyprowadzane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 6. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe, tj. bez gorączki, biegunki, wymiotów, objawów skórnych, itp.
 7. Dziecko powinno posiadać lekkie, swobodne i niekrępujące ruchów ubranie oraz pantofle i odzież na zmianę w worku.
 8. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dziecko do przedszkola rzeczy wartościowych, tzn. drogich zabawek, biżuterii, itp.
 9. Aby wyrobić samodzielność dzieci i ułatwić utrzymanie porządku w szatni dziecko musi mieć przyszyte wieszaki przy kurtce i podpisane rzeczy.
 10. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające na placu zabaw pod opieką rodziców/ opiekunów.

ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia:

 • wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w szkole,
 • pomoc rodzicom pracującym w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem w wieku od ukończenia 2,5 lat do rozpoczęcia nauki w szkole.

Do zadań profilaktyczno- wychowawczych Przedszkola należy w szczególności:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Zadania te realizuje i spełnia Przedszkole w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.) oraz Program wychowania przedszkolnego „Zielona Kraina”.

Personel przedszkola zapewnia dziecku życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno- wychowawczym i opiekuńczym.

PRAWA RODZICÓW

Rodzice mają prawo do:

 • znajomości koncepcji pedagogicznej i organizacji Przedszkola;
 • znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego;
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, ewentualnych trudności, form zachowania w przedszkolu), w czasie konsultacji indywidualnych, zebrań grupowych i uroczystości przedszkolnych;
 • uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
 • wyrażania i przekazywania organom: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola;
 • uznania ich prawa do religijnego wychowania dzieci.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Obowiązkiem Rodziców jest:

 1. Przestrzeganie obowiązującego w Przedszkolu Statutu;
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście bądź przez inne osoby pełnoletnie, które mają przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo po wcześniejszym upoważnieniu ich przez rodziców bądź opiekunów;
 3. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali;
 4. Interesowanie się treścią pracy Przedszkola, a w tym celu:
  - poznawanie treści ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola,
  - branie czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach Rodziców,
  - współdziałanie z nauczycielem i pracownikami Przedszkola w zakresie wychowania dziecka,
  - uczestniczenie w zajęciach otwartych, warsztatach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
  - zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  - czytanie literatury specjalistycznej i artykułów - w miarę możliwości - dotyczących wychowania dzieci wskazanych przez Przedszkole.
  - ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  - przestrzeganie rozkładu dnia w Przedszkolu i zarządzeń Dyrektora;
  - punktualnie i systematycznie przyprowadzanie i odbieranie dziecka;
  - dbanie o estetyczny wygląd dziecka.
  - ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach oraz czynnościach samoobsługowych. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne, powinny być dostosowane do warunków atmosferycznych umożliwiających codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni „zapasowych” części garderoby;
  - regularne i terminowe wnoszenie czesnego, opłat za wyżywienie w terminie wynikającym z umowy.