• Baner

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 

Imię i nazwisko dziecka .......................................................................... PESEL ................................

Adres zamieszkania( kod, gmina, poczta) ....................................................................................

Adres zameldowania (kod, gmina, poczta)...................................................................................

Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ...................................... do ................................

Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola od ....................... 20.... r. do ......................... 20....... r.

 

 

  1. DANE DADOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

MATKA OJCIEC

Nazwisko i imię ...................................................... ........................................................

Pesel ...................................................... ........................................................

Nr dowodu osobistego ...................................................... ........................................................

Adres zameldowania ...................................................... .......................................................

Tel. kontaktowy ...................................................... .......................................................

Inne pełnoletnie osoby uprawnione do odbierania dziecka wraz z serią nr dowodu osobistego:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

  1. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie,wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wyniku przeprowadzonych badań, czy dziecko śpi w ciągu dnia

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ PODAWAĆ DO WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLA ZMIANY W PODANYCH WYŻEJ INFORMACJACH.

 

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole danych osobowych mojego dziecka, w ramach procesu rekrutacji, jak również do celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Przedszkola oraz jego pozostałej działalności statutowej.

 

 

data .......................................

 

 

Podpis czytelny: matki ........................................ ojca ...............................................